Chính sách bảo mật

Cảm ơn bạn đã truy cập trang KhungHinh và xem qua "Chính sách bảo mật" của chúng tôi. Hy vọng bạn hiểu được rằng thông tin mà chúng tôi nhận được khi bạn truy cập trang sẽ được chúng tôi sử dụng như thế nào.

Bằng cách truy cập KhungHinh bạn đã đồng ý với chính sách bảo mật của chúng tôi và nghĩa là bạn chấp nhận với tất cả điều khoản của "Chính sách bảo mật". Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không sử dụng trang hay gửi những thông tin cá nhân của bạn đến chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ "Chính sách bảo mật" của chúng tôi để hiểu được thông tin của bạn sẽ được sử dụng như thế nào.

Chia sẻ giúp bạn hiểu hơn

Chúng tôi thu thập và lưu trữ các thông tin bạn gửi đến KhungHinh hoặc được gửi từ một số cách khác được trình bày bên dưới. Một số là thông tin cá nhân và một số thì không.

  • Thông tin cá nhân ("Personally Identifiable Information" hoặc PII) là gì? Là thông tin dùng để xác định bạn từ tài khoản mạng xã hội của bạn, như họ tên, địa chỉ email hoặc hình ảnh hoặc các thông tin khác dùng để xác định khi so sánh với các dữ liệu khác.
  • Chúng tôi yêu cầu thông tin cá nhân của bạn khi nào?
    • Nếu bạn tạo mới một khung hình trong KhungHinh, chúng tôi thu thập các thông tin họ tên, địa chỉ email và ảnh đại diện sau khi bạn đăng nhập qua mạng xã hội.
    • KhungHinh có thể yêu cầu bạn một số thông tin cá nhân khác theo thời gian, chẳng hạn thông tin liên lạc (như là địa chỉ email hay số điện thoại). Chúng tôi có thể thu thập các thông tin khác và chi tiết điều này chúng tôi sẽ ghi rõ mỗi khi làm điều đó.
  • Những thông tin không phải là thông tin cá nhân: là các thông tin mà chúng tôi thu thập được không cần xác định đó là đến từ người nào, như địa chỉ IP, hệ điều hành, loại trình duyệt web, ngôn ngữ đang được sử dụng, thời gian bạn truy cập, phương thức tìm kiếm mà đưa bạn đến trang KhungHinh, vị trí địa lý, ... Chúng tôi có thể làm điều này bằng cách lưu tại máy tính của bạn một hoặc nhiều cookie để có thể thu thập được các thông tin về cách bạn sử dụng KhungHinh.
  • Bạn có được lựa chọn? Trong khi bạn không đăng nhập, sẽ không có yêu cầu nào về thông tin cá nhân và tuy nhiên việc đó hạn chế bạn tiếp cận đến các tính năng hấp dẫn của trang như tạo mới khung hình hay đăng hình ảnh khung lên trang mạng xã hội.
  • Thông tin của bạn được sử dụng tại đâu? Với thông tin chúng tôi thu thập được, nó được sử dụng để hiển thị trong trang khung hình của bạn cũng như được chia sẻ thông tin và các khung hình tại KhungHinh (Trang quản lý tại Facebook)